NiniLogo
فیلتر نی نی نام براساس

تیم محبوب شما

 
5
 
آیلا
 
نام پسرانه
 
ریشه عربی
 
وضعیت نامشخص
معنی و مفهوم
نام پهلوانی ترک که شاهنامه به عنوان مبارز افراسیاب از او یاد شده است
NameStatus
 
 
 
 
 
 
0
 
آرتوش
 
نام پسرانه
 
ریشه ارمنی
 
مورد تایید ثبت احوال
معنی و مفهوم
از نامهای باستانی ارمنی
NameStatus
 
 
 
 
 
 
4
 
آدین
 
نام پسرانه
 
ریشه فارسی
 
مورد تایید ثبت احوال
معنی و مفهوم
آرایه هایی که با آن کوی و برزن را در نوروز یا هنگام ورود اشخاص بزرگ مزین می کنند
NameStatus
 
 
 
 
 
 
1
 
آلان قوا
 
نام دخترانه
 
ریشه ترکی
 
مورد تایید ثبت احوال
معنی و مفهوم
آلان گوا، زیبای وحشی
NameStatus
 
 
 
 
 
 
2
 
آون
 
نام دخترانه
 
ریشه فارسی
 
مورد تایید ثبت احوال
معنی و مفهوم
آونگ، نام رشته ای که خوشه انگور و بعضی میوه ها را به آن می بندند، آویزان، آویخته
NameStatus
 
 
 
 
 
 
6
 
آبرو
 
نام پسرانه
 
ریشه فارسی
 
مورد تایید ثبت احوال
معنی و مفهوم
حیثیت ، شرف ، قدر
NameStatus
 
 
 
 
 
 
3
 
آبیار
 
نام پسرانه
 
ریشه فارسی
 
مورد تایید ثبت احوال
معنی و مفهوم
میراب ، مامور تقسیم آب
NameStatus
 
 
 
 
 
 
6
 
آیسو
 
نام دخترانه
 
ریشه ترکی
 
وضعیت نامشخص
معنی و مفهوم
مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب ، ماه و آب ، زیبارو ، با طراوت و درخشنده
NameStatus
 
 
 
 
 
 
3
 
آرتاپارت
 
نام پسرانه
 
ریشه فارسی
 
مورد تایید ثبت احوال
معنی و مفهوم
نام نگهبان کوروش دوم پادشاه هخامنشی
NameStatus
 
 
 
 
 
 
1
 
آدم
 
نام پسرانه
 
ریشه عبری
 
مورد تایید ثبت احوال
معنی و مفهوم
نخستین بشری که خدا آفرید- مودب باتربیت - انسان گندم گون - آهوی سفیدی که روی پوستش خطهای خاکی رنگ دارد
NameStatus
 
 
 
 
 
 
1
 
آتمش
 
نام پسرانه
 
ریشه ترکی
 
مورد تایید ثبت احوال
معنی و مفهوم
عدد شصت که از اعداد مقدس است. همچنین پرتاب کردنی
NameStatus
 
 
 
 
 
 
0
 
آسمان هور
 
نام دخترانه
 
ریشه فارسی
 
مورد تایید ثبت احوال
معنی و مفهوم
خورشید آسمان،کنایه از فردی که زیباییش نظیر ندارد
NameStatus
 
 
 
 
 
 
0
 
آشورینا
 
نام دخترانه
 
ریشه آشوری
 
مورد تایید ثبت احوال
معنی و مفهوم
منسوب به آشور،برهم زننده،تغییر دهنده، نام دومین فرزند سام که نینوا را بنا نهاد
NameStatus
 
 
 
 
 
 
7
 
آراگل
 
نام دخترانه
 
ریشه فارسی
 
مورد تایید ثبت احوال
معنی و مفهوم
آراینده گلها - زیبا کننده گلها
NameStatus
 
 
 
 
 
 
1
 
آتابیک
 
نام پسرانه
 
ریشه ترکی
 
مورد تایید ثبت احوال
معنی و مفهوم
پدر بزرگ - مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان - اتابک
NameStatus
 
 
 
 
 


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...